MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI VIHMAUSSI KASVATAJATE & BIOHUUMUSE TOOTJATE LIIT

PÕHIKIRI


 1. ÜLDSÄTTED


  1. Mittetulundusühing nimega Eesti Vihmaussi Kasvatajate & Biohuumuse Tootjate Liit (edaspidi Liit) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon.


  1. Liidu ametlikuks nimeks ingliskeelsena on The Estonian Union of Earthworm Farmers & Manufacturers of Biohumus.


  1. Liidu asukohaks on Hanila vald, Lääne maakond 90102, Eesti Vabariik.


  1. Liidu eesmärkideks on:

   1. ühendada vihmausside kasvatamisest ja biohuumuse ehk vermikomposti ehk vihmaussi sõnniku tootmisest huvitatud isikuid (sh füüsilisi ja juriidilisi) ning organisatsioone;

   2. informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine ülalnimetatud tegevusest lähtuvalt ning ühenduses statistiliste-, sotsioloogiliste uurimuste ning vastavate materjalide väljaandmisega;

   3. teostada teadus- ja arendustegevust vihmausside kasvatamise ja biohuumuse tootmise valdkonnas;

   4. kaasa aitamine kodumaise vihmausside kasvatamise ja biohuumuse tootmise konkurentsivõimeliseks muutmisele;

   5. soovitusliku turundus- ja hinnapoliitika väljatöötamine ja uute turgude leidmisele kaasa aitamine;

   6. osa võtta seadusandlike- ja teiste õigusaktide ning normatiivdokumentatsiooni väljatöötamisest ja kooskõlastamisest ning erialaterminoloogia ühtlustamisest, lähtudes Liidu eesmärkidest;

   7. vihmausside kasvatamist ja biohuumuse tootmist käsitlevate üldriiklike- ja kohaliku ning regionaalse tähendusega arendusprojektide ja koolitusprogrammide koostamine ning elluviimine ja koolituste korraldamine;

   8. propageerida, koordineerida ja toetada isikute vihmausside kasvatamise ning biohuumuse tootmise alase teadlikkuse tõstmist Eestis;

   9. koostöösidemete arendamine Liidu liikmete vahel, samuti liikmeskonda mittekuuluvate vihmausside kasvatajatega ja biohuumuse tootjatega väljaspool Eestit;

   10. Liidu liikmete toodangu tutvustamise korraldamine näitustel, seminaridel, kontaktüritustel, konkurssidel ja messidel;

   11. esindada Eesti positsioone rahvusvaheliselt sarnastes valdkondades tegutsevates organisatsioonides.


  1. Liidu eesmärkide täitmise viisid:

   1. esindada ja kaitsta Liidu liikmete ühiseid huve riiklikul ja regionaalsel tasandil, sh riigi- ja kohalikes omavalitsusorganites, ametiasutustes ning äriühingutes, suhetes ettevõtetega, samuti muudes ühendustes ja liitudes;

   2. Liidu liikmete huvide kaitsmisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast. Tulenevalt Liidu liikmete üldistest huvidest või avalikust huvist, ei pea Liit oma liikmete esindamisel omama kirjalikku volikirja;

   3. konkreetse Liidu liikme huvide kaitsmisel äriühingutes, ametiasutustes ning avalikes-õiguslikes organites ning ametiasutustes, peab Liit omama vastavalt Liidu liikmelt saadud volikirja, kui sellekohane nõue on ette nähtud seaduses;

   4. suhelda ja teha koostööd teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, olla nimetatud organisatsioonide liikmeks, esindades viimaste huve Eesti Vabariigis;

   5. esitada ettepanekuid vastavatele riigi- ja omavalitsusorganitele, seaduste ja muude õigusaktide vastuvõtmiseks, täiendamiseks ja/või muutmiseks; tõstatada riigi- ja omavalitsusorganites, samuti muudes asutustes ja ettevõtetes oma liikmetega seonduvaid ning lahendamist vajavaid küsimusi.

   6. taotleda eelpoolnimetatud institutsioonidelt vajalikku informatsiooni ja kuulata ära nende selgitusi;

   7. luua siht- ja muul kapitalil põhinevaid fonde, samuti ühinguid ning sihtasutusi Liikmetele pika- ja lühiajalise krediidi võimaldamiseks ning asutada muid Liidu tegevust toetavaid ühinguid ja sihtasutusi, kui selline tegevus ei ole vastuolus Liidu tegevuse eesmärkide või kehtiva seadusandlusega;

   8. omandada, kasutada, vallata ja käsutada kinnis- ning vallasvara põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;

   9. vahendada oma tegevusega seonduvat informatsiooni;

   10. asutada osakondi, millised ei ole iseseisvad juriidilised isikud;

   11. tegutseda muul seadustes, teistes õigusaktides ning käesoleva põhikirjaga kooskõlas oleval viisil.


  1. Liidul on oma vara ja rahalised vahendid, mis saadakse liikmetele kehtestatud liikmemaksudest, isikute vabatahtlikest annetustest, toetustest ning mitte kasumit taotlevast majandustegevusest või muudest seaduslikest laekumistest, mis ei ole vastuolus Liidu tegevuse eesmärkide elluviimisega põhikirjas sätestatud viisil.


 1. LIIDU LIIKMEKS ASTUMISE NING LIIDUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD


  1. Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liidu liikmeks võib olla iga füüsiline isik ja juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Liidu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.


  1. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus. Liidu juhatus vaatab avalduse läbi 30 päeva jooksul arvates selle esitamisest.


  1. Liidust väljaastumiseks esitab liige Liidu juhatusele kirjaliku avalduse.


  1. Liidu liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

   1. on rikkunud Liidu põhikirjas fikseeritud kohustusi;

   2. on oma tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Liidule (sh Liidu mainele) või selle liikmetele; või

   3. tegevus ei sobi kokku Liidu eesmärkidega.


  1. Liidu liikme väljaarvamise otsustab Liidu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole Liidu juhatuse liikmetest.


 1. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


  1. Liidu liikmetel on õigus:

   1. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;

   2. võtta osa kõikidest Liidu poolt organiseeritud üritustest;

   3. saada Liidu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Liidu tegevuse kohta.


  1. Liidu liige on kohustatud:

   1. järgima Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu juhtorganite otsuseid ning korraldusi;

   2. aitama oma tegevusega kaasa Liidu arengule;

   3. teatama Liidu juhatusele Liidu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.


 1. ÜLDKOOSOLEK


  1. Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu üldkoosolek, millel igal Liidu liikmel on üks hääl. Liidu liige ei või hääletada, kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.


  1. Liidu üldkoosoleku pädevuses on:

   1. Liidu põhikirja muutmine;

   2. Liidu eesmärgi muutmine, vajalik on 2/3 Liidu liikmete nõusolek. Liidu üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;

   3. Liidu juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

   4. Liidu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse kasvatamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine;

   5. Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

   6. Liidu majandusaasta aruande kinnitamine;

   7. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

   8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.


  1. Liidu üldkoosoleku kutsub kokku Liidu juhatus vähemalt üks kord aastas. Liidu juhatus peab Liidu üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest, samuti siis, kui Liidu huvid seda nõuavad.


  1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Liidu juhatus Liidu liikmetele ette vähemalt 7 päeva enne Liidu üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata Liidu üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.  1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 50% Liidu liikmetest, kellest vähemalt 3 liiget peavad olema Liidu asutajaliikmed. Juhul kui üldkoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab Liidu juhatus uue koosoleku läbiviimise aja. Uus Liidu üldkoosolek tuleb läbi viia mitte varem kui 14 päeva pärast arvates esimesest Liidu üldkoosolekust. Teist korda kokkukutsutud Liidu üldkoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohale tulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui Liidu uuel üldkoosolekul osaleb vähemalt 3 Liidu asutajaliiget.  1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud punktides 4.2.1; 4.2.2 ja 4.2.8 nimetatud otsused. 1. JUHATUS


  1. Liidu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on üks kuni viis liiget. Liitu võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Liidu juhatuse liige.


  1. Juhatuse liikmed valitakse Liidu üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks.


 1. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE


  1. Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.


  1. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või Liidu üldkoosoleku poolt määratud isikud.  1. Liidu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusnimekirja kuuluvale mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.


Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga.


4